Застраховки, по които сме компетентни:
 
- "Каско";
- "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
- Злополука и заболяване;
- застраховки на имущества;
-  транспортни застраховки ("Карго", "Отговорност на превозвача");
- отговорност на работодателя;
- професионални отговорности;
- обща гражданка отговорност;
- медицински разноски или помощ при пътуване в чужбина

 

Предлагани услуги
В зависимост от конкретния случай, ние можем да ви предложим:
- устни и писмени консултации и становища по конкретни застрахователни договори и приложимите Общи и/или Специални условия към тях;
- изготвяне на експертни оценки от независими вещи лица при спор относно застрахователната стойност на имуществото, предмет на застраховка;
- представителство пред застрахователно дружество, Гаранционен фонд или Национално бюро на българските автомобилни застрахователи с цел постигане на споразумение по доброволен ред за получаване на справедливо и адекватно застрахователно обезщетение;
- съвети при настъпване на застрахователни събития, оформяне и предявяване на претенции за изплащане на застрахователни обезщетения по тях от ваше име;
- изготвяне на възражения и жалби при заведени пред застраховател щети, които се удовлетворяват частично или са получени неправомерни откази от застрахователя;
- предприемане на действия за осигуряване на коректно и мотивирано разглеждане на предявените претенции, както и такива за преразглеждане на щета при взети незаконосъобразни решения от страна на застраховател;
- адвокатска защита и процесуално представителство както за завеждане на претенции по съдебен ред срещу застраховател, така и при получена искова молба от застраховател за предявен регрес.

 

 


  Всички права запазени © 2011 Уеб дизайн и програмиране Ирида Дизайн